Yhdistyksen säännöt

JOKILAAKSOJEN AVH RY:N SÄÄNNÖT

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

1 §

Yhdistyksen nimi on Aivoliiton Jokilaaksojen AVH ry

Yhdistyksen kotipaikkana on Ylivieska ja toiminta-alueena Oulun eteläinen alue. Yhdistys on suomenkielinen.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on:
1. toimia aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden (AVH) ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja tukijana,      edistää jäsenistönsä hoitoa ja kuntoutusta
2. toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja
3. tehdä tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. valvoo ja edistää jäsenistönsä etuja,
2. harjoittaa virkistys-, kuntoutus-, liikunta- ja tiedotustoimintaa ja

3. järjestää koulutus- ja kurssitoimintaa

4§ 

Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja keräyksillä.

JÄSENET

Yhdistyksen jäseniä ovat 15 vuotta täyttäneet aivoverenkiertohäiriön sairastaneet, heidän läheisensä ja muut asiasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä.

Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti ja jäsenhakemuksen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen sen tarkoitusperiä erityisesti edistäneitä henkilöitä ja kunniapuheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.

Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta tekee esityksen yhdistyksen hallitus ja siitä päättää yhdistyksen vuosikokous.

Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan kolmen kuukauden kuluttua eroilmoituksen saapumisesta.

Jos jäsen jättää täyttämättä velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä erottaa hänet/sen yhdistyksestä. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kalenterivuoden loppuun mennessä.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

JÄSENMAKSU

Jokainen jäsen suorittaa kalenterivuosittain 31.12. mennessä jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

Jäsenellä, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen edelliseltä kalenterivuodelta, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, ennen kuin jäsenmaksu on maksettu.

Kunniajäseniksi ja kunniapuheenjohtajiksi kutsutuilta ei jäsenmaksua peritä.

 HALLINTO- JA TOIMEENPANOELIMET

Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksissa siten kuin näissä säännöissä on jäljempänä määrätty.

Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee.

Yhdistyksen toimielinten kokousten pöytäkirjat laaditaan suomen kielellä.

10 §

Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään 1.2. – 31.3. välisenä aikana.

Yhdistyksen kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.

Yhdistyksen vuosikokouksesta ilmoitetaan paikallisessa lehdessä vähintään 7 päivää ennen kokousta.

 Yhdistyksen vuosikokoukseen  voi osallistua,  hallituksen niin päättäessä,  myös sähköisesti tietoliikenneyhteyden kautta.

11 §

Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.

Muita asioita voidaan ottaa keskusteltaviksi ja päätettäviksi, mikäli kokous näin päättää.

Jäsenen, joka haluaa saada tietyn asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kokousta edeltävän joulukuun loppuun mennessä.

12 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. käsitellään hallituksen  laatima toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta

7. käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edellisen  kalenterivuoden ajalta

8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  hallitukselle  ja muille tilivelvollisille

9. päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle

10. vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle kalenterivuodelle ja yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

11. vahvistetaan talousarvio kuluvalle kalenterivuodelle

12. käsitellään muut talousarvioasiat

13. vahvistetaan  hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset

14. valitaan hallituksen puheenjohtaja

15. valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten ja varajäsenen tilalle seuraaviksi kahdeksi vuodeksi

16. valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa

17. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Joka neljäs vuosi valitaan edustajat Aivoliiton liittokokoukseen. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on oikeus valita yksi edustaja. Lisäksi yhdistykset, joiden jäsenmäärä ylittää 100, saavat valita yhden lisäedustajan, ja yhdistykset, joiden jäsenmäärä ylittää 200, saavat valita toisen lisäedustajan, ja yhdistykset, joiden jäsenmäärä ylittää 400, saavat valita kolmannen lisäedustajan.

13 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Hallituksen on kutsuttava kokous koolle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on hallitukselle saapunut.

Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan jäsenille samoin kuin varsinaisesta kokouksesta.

ÄÄNIOIKEUS

14 §

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on äänioikeus.

Mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu, noudatetaan mitä 8 §:ssä on määrätty.

Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 YHDISTYKSEN HALLITUS

15 §

Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja neljä- kuusi  valittua varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan   ja kaksi varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen varsinaisista jäsenistä kolme ja varajäsenistä toinen on vuosittain vuorotellen erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ottaa ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokous pidetään kutsussa ilmoitetussa paikassa. Kokoukseen voi osallistua myös   etäyhteydellä  ja sähköisesti.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen muun jäsenen ollessa läsnä.

16 §

Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen asioita hoitavana ja toimintaa johtavana elimenä:
1. edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset,
2. pitää luetteloa jäsenistä,
3. päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä,
4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
5. hoitaa taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia siitä, että tilinpäätös tehdään määräaikana,
6. laatia  vuosikokoukselle yhdistyksen  toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja toimittaa vuosikokoukselle  tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta  sekä toiminnantarkastajan  lausunto,
7. laatia  vuosikokoukselle yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys kuluvaa kalenterivuotta varten ja yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten,
8. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan,
9. asettaa tarpeelliseksi katsomansa johtokunnat, työryhmät ja toimikunnat,
10. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heitä koskevista työsuhdeasioista,
11. valita tarvittavat edustajat yhteistyöelimiin ja kokouksiin sekä
12. huolehtia ja vastata yhdistyksen muidenkin asioiden hoitamisesta lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

TILIKAUSI JA  TOIMINNANTARKASTUS

17 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään yksi kuukausi ennen vuosikokousta.  Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

NIMENKIRJOITTAJAT

18 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin sekä hallituksen tähän tehtävään määräämät luottamus- ja toimihenkilöt, kaksi yhdessä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

19 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen vuosikokouksessa, jos muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Yhdistyksen jäsenen tätä tarkoittava ehdotus on toimitettava hallitukselle kokousta edeltävän joulukuun loppuun mennessä.

YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

20 §

Yhdistys purkautuu, jos kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, purkautumista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Yhdistyksen jäsenen tätä tarkoittava ehdotus on tehtävä 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat on käytettävä sääntöjen 2 §:n määrittelemiin tarkoituksiin sillä tavalla, kun yhdistyksen viimeinen purkautumisesta päättävä kokous määrää.

21 §
Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.